1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer

Lista e Studenteve fitues ne programet e ciklit te dyte ne FIMIF

 Shpallen listat e fituesve te Ciklit te Dyte ne Msh dhe MP perkatesisht ne Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike per vitin akademik 2016-2017 ne FIMIF (klikoni me siper ose shfletoni faqe... Read more...

Shpallen listat joperfundimtare te raundit te dyte ne FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  listen joperfundimtare te fitueseve në Raundin II, ne programet qe o... Read more...

Shpallen kuotat e lira ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  Kuotat e pa plotësuar në Raundin I, te aplikimit ne programet q... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF

Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematiek dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne programe... Read more...

Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

Procesi i zgjedhjeve ne UPT dhe FIMIF shte zhvilluar me sukses Prof.As Ligor Nikolla rizgjidhet ne krye te fakultetit per drejtimin e tij edh eper 4 vite te tjera. Rektor i Universitetit Politeknik z... Read more...

Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit Këshilli i Fakultetit është organi kolegjial epror vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të Fakultetit në fushat e mësimit, kërkimit shkencor dhe në ato me karakter administrativ... Read more...

Qeveria studentore

Qeveria studentore   Studentet e FIMIF jane organizuar ne keshilla studentore. Mbledhjet periodike të Këshillit Studentor që zhvillohen çdo muaj me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive kryesore dhe/ose bazë, në... Read more...

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon ... Read more...

Punesimi, dokumente për aplikim

Punesimi, dokumente për aplikim Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen... Read more...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

  Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime t... Read more...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e... Read more...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadr... Read more...

Punime të studentëve, diploma

Punime të studentëve, diploma Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij ... Read more...

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

  Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë... Read more...

Sigurimi i cilësisë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor

Sigurimi i cilësisë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor Sistemi i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë, Institucionalizimi i sistemit të brendshëm të sigurimit të cilësisë FIM&IF-i ka plotësuar të gjitha strukturat drejtuese, si për sa i përket auto... Read more...

Si të aplikoni në FIMIF

Si të aplikoni në FIMIF   Në lidhje me politikat dhe procedurat e pranimit të studentëve në të dy ciklet e studimit janë hartuar udhëzime të veçanta. Ato përfshijnë: ·         I... Read more...

Alumni, studentët e diplomuar, historiku, punësimi, kontakte

Alumni, studentët e diplomuar, historiku, punësimi, kontakte Për të qenë sa më afër realitetit dhe për të vlerësuar arritjet dhe vazhdimësinë e studentëve të diplomuar FIM&IF do të ndjekë një praktikë mbështetjeje dhe këshillimi për studentët e vet, duke fi... Read more...
Previous
Next
 • Lista e Studenteve fitues ne programet

 • Shpallen listat joperfundimtare te raund

 • Shpallen kuotat e lira ne programet e st

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

 • Këshilli i Fakultetit

  Këshilli i Fakultetit

 • Qeveria studentore

  Qeveria studentore

 • Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

  Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mb

 • Punesimi, dokumente për aplikim

  Punesimi, dokumente për aplikim

 • Botime të stafit, artikuj shkencorë

 • Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

  Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

 • Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

  Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

 • Punime të studentëve, diploma

  Punime të studentëve, diploma

 • Kërkimi shkencor, projekte dhe publikim

 • Dokumentacioni kryesor, vendime, urdhera

 • Akreditimi i fakultetit dhe i programeve të studimit

  Akreditimi i fakultetit dhe i programeve

 • Sigurimi i cilësisë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor

  Sigurimi i cilësisë në mësimdhënie

 • Si të aplikoni në FIMIF

  Si të aplikoni në FIMIF

 • Galeria, aktivitete, evente të organizu

 • Alumni, studentët e diplomuar, historiku, punësimi, kontakte

  Alumni, studentët e diplomuar, historik

Informohuni më shumë njoftime, aktivitete, evente në FIMIF

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Njoftime Administrativenjoftimet e fundit

Ceremonia e Diplomimit 2016-2017

Njoftohen te gjithe studentet dhe stafi akademik i FIMIF se te Premten me date 2/12/2016 ora 10:00 do te zhvillohet ne ambinetet e Fakultetit te Inxh Matematike dhe Inxh Fizike Ceremonia e Diplomimit te Studenteve te FIMIF. Jeni te mirepritur!

Shpallja e kritereve për pranimin e Personelit Akademik të F...

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë, Ligj nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” Neni 62, si dhe në Vendimin e Rektoratit të UPT-së, Nr. 56, datë 09.09.2015 “Për miratimin e procedurës së punësimit të Personelit Akademik të Ftuar”, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhnier...

Lista e fitueseve te fazes se pare ne programet e studimit t...

Bazuar ne vleresimin e kryer nga komisioni i vleresimit i ngritur prane FIMIF, lista paraprake e eshte si vijon: Lista dhe dokumentacioni (sq/kreu/78-slideshow/422-lista-e-fitueseve-te-fazes-se-pare-ne-programet-e-studimit-te-fimif)

Njoftim per pjesmarrje

Ne kuader te nje marreveshjeje dypaleshe te arritur ndermjet Universitetit Politeknik te Tiranes (UPT) dhe Universidad Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain, do te vije prane FIMIF per te mbajtur nje Kurs, Prof. Jorge Jimenez Urroz, prof at Universidad politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain. Kursi do te organizohet nga data 20 deri 25 Qershor. Ne program ...

1234

Njoftime për aktivitetet botime, seminare, konferenca