1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Botime të stafit, artikuj shkencorë

 

Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF
Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, brenda 5 viteve të fundit. Në këtë kategori hyjnë tekste në dobi të studentëve, libra dhe artikuj, brenda dhe jashtë vendit. Kjo dëshmon se stafi akademik i qëndrueshëm është mjaft cilësor, me aktivitet të dalluar botues brenda dhe jashtë vendit.
Ky është tregues për politikat dhe kriteret e përzgjedhjes cilësore të stafit akademik. I gjithë ky potencial vihet ne dispozicion të studentëve që ndjekin studimet në këtë institucion mësimor dhe akademik.
Tabela e botimeve të stafit akademik

Tekste

55

Artikuj Jashtë

60

Artikuj Brenda

19

Artikuj gjithesej

79

Numri i projekteve të zbatuara në pesë vitet e fundit
Llojet e aktiviteteve, të cilat janë mjaft të larmishme, mund të klasifikohen si më poshtë:
1) Aktivitete shkencore (45-të të tilla);
2) Projekte kombëtare apo ndërkombëtare, ku FIM&IF ka marrë pjesë si parter (4 të tilla);
3) Seminare me lektorë të ftuar, vendas ose të huaj (15)
4) Aktivitete studentore (10 të tilla).
Një paraqitje e detajuar e aktiviteteve që janë organizuar në FIM&IF gjatë periudhës 2006-2010 gjendet në pasqyrën bashkëngjitur këtij raporti.
Pjesëmarrja e stafit në aktivitete shkencore brenda dhe jashtë vendit dhe prezantime
Referime në konferenca 72
Pjesëmarrje në konferenca pa referime 10
Raporte kërkimore – studimore 12
Baza e të dhënave rreth veprimtarisë shkencore dhe botuese të stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) bën një pasqyrim të detajuar të pjesëmarrjes së stafit akademik në aktivitete të tilla.

 

Njoftime