Grupi i Optikës së Zbatuar

 1. Prof. Asoc. Dr. Margarita Kuqali CV
 2. Prof. Asoc. Dr. Dhurata Kuqi CV
 3. Dr. Erjola Zhuri CV
 4. Dr. Joan Jani CV
 5. Dr. Dafina Xhako CV
 6. Dr. Moisi Xhoxhi CV
 7. Dr. Matilda Mema CV  

Bashkepuntor Shkencor

 1. Prof. Asoc. Dr Aurel Ymeti ; https://nl.linkedin.com/in/aymeti;
 2. Prof. Dr Konstantin Kappas; https://gr.linkedin.com/in/constantin-kappas-b2799b17;
 3. Prof. Dr. Theodoru Kiki: https://scholar.google.com/citations?user=goeJcmcAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

 1. Përdorimi i biosensorëve shumëkanalësh të bazuar në interferencën e shumë modave në një qark të integruar.
 2. Vlerësimi i mekanizmave të bashkëveprimit të rrezatimit jonizues (valor dhe grimcor) me mjedisin biologjik.
 3. Studimi dhe vlerësimi i mekanizmave të mundshëm të bashkëveprimit të fushave elektromagnetike të frekuencave të ulëta e të larta (rrezatimi jojonizues) me mjedisin biologjik.
 4. Studimi dhe vlerësimi i zonës reaktive të fushës së afërt dhe i zonës të fushës së largët të një burimi të valëve elektromagnetike të frekuencave të larta.
 5. Vlerësimi i efekteve të mundshme të fushave elektromagnetike të frekuencave shumë të ulëta në sistemin nervor.
 6. Vlerësimi i ndotjes radioaktive (i përqëndrimit të gazit të radonit) në mjediset e brendshme.
 7. Modelimi i sistemeve jolineare, prezenca e dukurisë kaotike në to dhe perdorimi i tyre për qëllime të kodimit të informacionit.
 8. Fizikë llogaritëse. Zhvillimi i algoritmeve me shumë rrjeta dhe testimi i tyre në llogaritjen e përhapësit të fermioneve kirale
 1. Kompania Ostendum në Hollandë.
 2. Universiteti i Bolognës Itali, Departamenti i Fizikës, Sektori Fizika Biomjekësore dhe Shëndetësore
 3. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Bioteknolgjisë.
 4. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore, Departamenti i Fizikës.
 5. Departamenti i Fizikës Mjekësore në Universitetin e Larisës, Greqi.
 6. Kompania NARDA LTD. Greqi
 7. Hartimi i metodikës për matjen, vlerësimin dhe llogaritjen e fushave elektromagnetike për pajtueshmërinë me limitet e ekspozimit të njeriut në stacionet bazë të telekomunikacionit.
 8. Matja dhe vlerësimi i zonës të fushës së afët dhe i zonës së fushës së largët të burimeve elektromagnetike në stacionet bazë të telekomunikacionit në vendin tonë.
 9. Vlerësimi i fushës elektromagnetike të frekuencave të ulëta në mjediset e brendshme të FIM&IF si dhe në zonat e banimit pranë transformatorëve apo linjave të tensionit të lartë, nëpërmjet pajisjes së frekuencave të ulëta, EHP-50 FELECTRIC AND MAGNETIC FIELD PROBE – ANALYZER (1 Hz – 400 kHz).
 10. Studimi i spektrit të masës së përbërjeve kimike me anë të Spektrometrit Raman R300.
 11. Përshpejtimi i llogaritjeve te përhapësit të fermioneve kirale duke përdorur idetë e rrjetave të shumëfishta në QCD-në rrjetore.