Rreth IF

Departamenti i Inxhinierise Fizike

Përgjegjësi i Departamentit eshte Prof. Dr. Partizan Malkaj – Google Scholar Citations

Përgjegjësi i departamentit, është autoriteti më i lartë për këtë njësi bazë dhe zgjidhet sipas kritereve të përcaktuara në Rregulloren e Zgjedhjeve të UPT. Ai duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Profesor i Asociuar”, por asnjëherë më të ulët se grada “Doktor”.

Departamenti i Inxhinierise Fizike eshte pjese e Fakultetit te Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, UPT.
Numri i personelit akademik të brendshëm i Departamentit të Inxhinierisë Fizike (DIF) është 18. Prej tyre 1 janë Profesorë, 4 Profesorë të Asociuar, 12 Doktorë dhe 1 Msc ne proces doktorature . Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe përbërjes dhe cilësisë së stafit me kohë të pjesshme.  Në tabelë është paraqitur shpërndarja e stafit të brendshëm akademik të DIF sipas kualifikimit të tyre (titujve dhe gradave shkencore). Departamenti i Inxhinierise Fizike ofron diploma universitare ne te tre nivelet e studimit: Diploma Bachelor ne Inxhinieri Fizike, Diploma te nivelit Master Shkencor ne Inxhinieri Fizike, Diploma te nivelit Master Profesional me orientim ne Fiziken Mjekesore si dhe Diploma te nivelit te trete Doktorature me dy drejtime: Fizike e Materialeve dhe Optike e Zbatuar.

Diploma e nivelit Master Profesional me orientim ne Fiziken Mjekesore i eshte nenshtruar ekspertizes nga ekspert te Agjensise Nderkombetare Atomike te Vienes [ IAAE] dhe ka mar vleresim pozitiv si diplome qe i ploteson kriteret e pergjithshme nderkombetare ne pergatitjen e specialisteve Fizikan Mjekesor.

DIF

Numri i pedagogeve

Prof.

1

Asc. Prof.

4

 Dr.

11

MSc.

1

Staf ndihmes mesimor

3

TOTAL

21