Master Profesional, IM

Departamenti i Inxhinierise Matematike udheheq dy programe mesimore te tipit Master Profesional:

  • Master Profesional ne Analize Sistemesh
  • Master Profesional ne Aktuaristike

Master Profesional ne Analize sistemesh synon pergatijen e specialisteve te afte te punojne ne fusha te ndryshme te prodhimit, te ekonomise, ne sistemet bankare etj.

Master Profesional ne Aktuaristike synon pergatijen e specialisteve te destinaur per agjensite e ndryshme te sigurimeve, te  afte ne analizen dhe parashikimin e risqeve  te ndryshme te fushae perkatese.

Per me teper:  Shih linkun perkates

Per me teper:  Shih linkun perkates