Njoftim: Miratimi i Programeve të studimit me prioritet kombëtar në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike.

Në zbatim të VKM Nr.397, datë 29/06/2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.368, datë 01/06/2022, të Këshillit të Ministrave,”Për miratimin e fushave dhe të Programeve të Studimit, që përbëjne prioritet kombëtar, dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e të studentëve, që ndjekin këto programe në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë””,

Programet e Studimit të Ciklit të Parë:

– Bachelor në Inxhinieri Matematike;
– Bachelor në Inxhinieri Fizike;

MIRATOHEN,

si Programe Studimi që përbëjnë prioritet kombëtar.
Beige Green Modern Illustration Environment Poster (12) (1)

Written by