Dep.Kimisë

Departamenti i Kimisë është pjesë përbërëse e Fakultetit te Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike.

Më shumë mbi historikun dhe veprimtarinë e DK mund te lundroni ne Web Site-in e tij:

Departamenti i Kimisë